Om ULNA

Vi har 16 fristående förskolor i Alingsås, Nacka, Trollhättan, Täby och Uddevalla. 
ULNA strävar alltid efter att erbjuda de bästa förutsättningarna för att skapa trygghet för varje barn, vårdnadshavare och anställd. Detta lyckas vi med genom att låta barnen utvecklas i sin egen takt genom lek och nyfikenhet.  

"Att känna trygghet som barn, vårdnadshavare och anställd är ett av de mest grundläggande behoven för att kunna blomma ut och utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar." 

För att säkerställa tryggheten har vi väl utformade rutiner för fortbildning inom säkerhetsområden såsom t.ex. HLR, ergonomi, brand och olycksfall.

undefined

Läs mer om ULNA Förskolor i vår interaktiva broschyr!

ULNA står för:
UTVECKLING– Vi skall ge barnen goda utvecklingsmöjligheter i lek, utvecklande upplevelser och aktiviteter i trygga, utmanande miljöer. Detta skall ske i nära samarbete med föräldrarna. (”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön skall vara tillgänglig för alla barn och inspirera till dem att samspela och utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” Citat Lpfö 18, s 7)

LEK
– Vi anser att leken är barnets viktigaste redskap för att barnen skall utvecklas. Leken skall ha en central plats i förskolans dagliga verksamhet. Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande. (”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.” Citat Lpfö 18, s. 8)

NÄRHET
– Barnen skall uppleva närhet och omsorg från engagerade och kompetenta pedagoger. (”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Citat Lpfö 18, s. 7)

ANSVAR– Vi skall successivt utifrån barnens förutsättningar ge dem mer och mer ansvar. Förskolan skall sträva efter att varje barn tar ansvar för sina handlingar. Ge dem möjlighet att uttrycka egna behov och känslor samt förståelse för andras behov och känslor. (”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Citat Lpfö18, s.5).

Se hela läroplanen, lpfö18, här!