Pantern

Goda förebilder
På Pantern vill vi se och följa varje barn och dess utveckling. Vi arbetar med att vara goda förebilder och personalen är nära och närvarande i barnens lek.

Positivt förhållningssätt
Vi arbetar med att ha ett positivt förhållningssätt till varandra där vi alltid lyfter det som fungerar bra. Synsättet innebär att stort fokus läggs på det som stärker barnens självkänsla. Vi arbetar medvetet med att anpassa verksamheten efter barnens dagsform där vi tar hänsyn till vad barnen är intresserade av.

Tema och utflykter
I läroplanen för förskolan står att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. På Pantern arbetar vi tema-inriktat med utgångspunkt från barnens erfarenheter, intressen och behov. Flödet av barnets tankar och idéer tas till vara i lärandet.

På Pantern strävar vi efter att utveckla barnens skapandeförmåga. Det gör vi genom att förmedla upplevelser och erfarenheter med bild, sång, musik, dans och drama. Vi arbetar medvetet med att låta barnet delta i olika typer av skapandeaktiviteter. Vi utgår från barnets eller barngruppens egna tankar. Vi målar, knådar lera/saltdeg, sjunger, fantiserar ihop egna sagor och dansar.

En till två gånger i veckan går vi på utflykt, t.ex. till skogen, lekplatsen eller biblioteket. Vi har olika slags vila på eftermiddagarna för att skapa variation för barnen, t.ex. sagovila, eller massagevila.

Samarbete
Vi samarbetar över avdelningarna på förskolan och anser att det skapar en trygghet hos barnen på förskolan. Barnen lär på det viset känna all personal och alla barn vilket skapar gemenskap.

undefined

Varmt välkomna till Pantern!